Beleid persoonsgegevens Bladder Fiscaal

 

We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. U stelt immers gevoelige informatie ter beschikking.
We houden ons vanzelfsprekend aan de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt. Deze
“Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens
(Wbp). In deze verklaring leggen we uit welke gegevens door Bladder Fiscaal worden verwerkt en wat er met
die informatie gedaan wordt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het algemeen gaat het om gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect tot die
persoon te herleiden zijn, zoals uw naam en adresgegevens. Wij verwerken de door u verstrekte
persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze fiscale dienstverlening. Ook uw geboortedatum,
burgerservicenummer, telefoonnummer(s), e-mailadres en gegevens van uw ID-bewijs verwerken wij; dit
laatste is verplicht in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van
terrorisme).

Bijzondere gegevens
Gegevens over godsdienst, politieke opvattingen of iemands ras worden bijzondere persoonsgegevens
genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd en mogen niet door ons verwerkt worden.
Gegevens van organisaties of overleden personen zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
• het verzorgen van belastingaangiften en verstrekken van belastingadviezen;
• u hieromtrent te kunnen bellen of e-mailen en correspondentie naar u te kunnen versturen;
• het afhandelen van uw betaling;
• voor de doelen waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven.
De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het uitvoeren van een overeenkomst van
opdracht of de opdrachtbevestiging. Anders gezegd: om de diensten die we overeengekomen zijn te kunnen
verlenen, gebruiken we uw persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens
Bladder Fiscaal bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Mocht u onverhoopt de relatie met ons kantoor opzeggen, dan zullen wij daarna
nog aan de fiscale bewaarplicht moeten voldoen. Wij hebben een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als het nodig is dat we uw gegevens
delen, met bijvoorbeeld een accountant of administratiekantoor, om deze te verwerken in het kader van onze
dienstverlening aan u, dan sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst
worden onder andere afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiligingsmaatregelen. Kortom, er wordt
voor gezorgd dat dit bedrijf zorgt voor een adequate beveiliging en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor
andere doeleinden dan waarvoor deze verstrekt zijn. Bladder Fiscaal blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Het spreekt voor zich dat wij uw gegevens niet met derden delen voor consumentenmarketing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een
door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar gerwin@bladderfiscaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij
u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen twee weken, op uw verzoek.
Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
beveiligingsmaatregelen die wij nemen zijn:
• backup- en herstelprocedures;
• beveiligde server en netwerkverbindingen;
• toegangscontrole met wachtwoorden en persoonlijke toegangscodes;
• de eerder genoemde verwerkersovereenkomsten met derden.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
telefonisch of schriftelijk contact op met ons.

Bladder Fiscaal
Máximastraat 1
7442 NW Nijverdal
t 06-50235846
gerwin@lbladderfiscaal.nl
Dit beleid kan worden gewijzigd, deze informatie is laatst gewijzigd op 1 juli 2018.